HJEM

Riksrett.no er en hjemmeside som tar for seg de politikere, dommere etc som bør stilles for riksrett for sitt svik mot land og folk når det gjelder promotering av innvandring og islamisering. I tillegg nevnes andre som bør stilles for retten av samme grunn.

Her finner du dem som bør stilles for retten. Jfr. Ansvarlighetsloven §§8-17


Historien


Riksretten er en særdomstol som skal dømme i saker mot statsråder, høyesterettsdommere og stortingsrepresentanter for straffbare handlinger disse har begått «som saadanne», det vil si under utøvelse av sitt embete. Riksretten er hjemlet i Grunnloven samt Ansvarlighetsloven. Riksretten dømmer i første og siste instans; dens dommer er endelige og kan ikke påankes.


I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Det året var det 19.551 personer som innvandret til Norge og i 2000 var tallet 36.500.

Nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. 


Dette viser at Stortinget, Regjeringen, Høyesterett etc. ikke har fulgt opp Stortingets vedtak og de ansvarlige skal derfor stilles for Riksrett,


Gjennom mange år er det mange som har advart mot masseinnvandringen til landet. Til tross for dette er det mange - som av forskjellige grunner - har støttet opp under den skadelige innvandringen og spesielt islamiseringen. Etter hvert som de lett forutsigbare konsekvensene nå melder seg med full tyngde, er det mange som mener at de som har bidratt til og støttet opp under innvandring og islamisering, bør stilles for retten for landsfiendtlig virksomhet. Først og fremst gjelder dette etnisk norske politikere, dommere etc. som kan stilles for riksrett, men også andre etnisk norske som med vitende og vilje - eller uaktsomt - har bidratt til den situasjonen landet er kommet i.


Ovenfor finner du en liste over dem som burde stå juridisk til ansvar for de samfunnsmessige skader av alle slag som innvandringen har påført landet.

***********************************************************************************************


RETTSGRUNNLAG (HJEMLER) FOR RIKSRETT


Lov-2015-06-19-65 av 01.10.2015. Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett (Ansvarlighetsloven), §§ 8 -17


Lov om rettergangsmåten i riksrettssaker [riksrettsrettergangsloven)


Straffeloven: Kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser


Grunnlovens § 86 og 87. Den dømmande makt


Grunnloven. Paragraf 115. (EUs tredje energipakke ACER)

Grunnloven. Paragraf 115. (FNs migrasjonspakt)


FOR-1975-01-10-4 Forskrifter om innføring av innvandringsstopp

FOR-1975-12-12-9. Forskrifter om forlenget innvandringsstopp************************************************************************************************